Kryteria oceny wypracowania cke

Pobierz

Znajomość realiów.. poprawność językowa - maks. 2 punkty.. Czytanie utworów literackich.. Zadanie 4.. Zadanie składa się z polecenia i dwóch tekstów literackich (epickich albo lirycznych, albo dramatycznych) lub ich fragmentów.. Poniżej zamieściliśmy najważniejsze zasady punktowania prac, tak abyście wiedzieli na czym najbardziej należy się skupić pisząc swój tekst użytkowy po angielsku.Podały szczegółowe kryteria oceny każdej pracy, omówiły typy błędów.. język wypowiedzi (JW) 0-11p (w tym: język 0-7p.. Ekspresja przekazu.. 1p INTERPUNKCJA 0-1p Nie więcej niż 5 błędów interpunkcyjnych.. Materiały zawierają m.in.: opis wymagań sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych, opis arkuszy egzaminacyjnych z poszczególnych przedmiotów, zasady oceniania rozwiązań zadań z komentarzami, przykładowe zadania egzaminacyjne wraz z rozwiązaniami.40 punktów.. Wyrabianie i rozwijanie zdolności rozumienia utworów literackich […].. Tylko patrząc sercem można dostrzec uczucia i przeżycia innych osób.. Materiał instruktażowy poszerza zbiór wzorcowych wypracowań w oparciu o lekturę omawianą w szkole.. 1 punktZasady oceniania 1 pkt - odpowiedź poprawna.. Można uzyskać maksymalnie 10 punktów.. ügraficznie wyodrębnione akapity.. Praca świadczy o zrozumieniu tematu.. Wypowiedź pisemna jest sprawdzana zgodnie z kryteriami podanymi w Informatorze o egzami-nie maturalnym z języka polskiego od roku szkolnego 2014/2015 ()..

Kryteria oceny wypracowań II.

; spójność 0-3p.. Kryteria oceny interpretacji porównawczej Zasady przyznawania punktów Liczba punktów Koncepcja porównywania utworówTwoim zadaniem jest napisanie wypracowania na wybrany temat nie krótszego niż 250 słów (około 2 strony, w zależności od pisma).. Poprawność stylistyczna, ortograficzna, interpunkcyjna.2-3 błędy ortograficzne.. Kształcenie literackie i kulturowe.. ükompozycja zgodna z formą wypowiedzi.. Indywidualizacja języka.. Wyczerpujące rozwinięcie tematu.. Stopień zainteresowania odbiorcy.. Oznaczenia: T - teza i nawiązania do niej; A1, A2, A3, A4 - argumenty; A, B, C - kategorie punktowania, kryteria oceniania.. Prawda psychologiczna w przedstawieniu postaci.. Duża ilość punktów za zadania rozszerzonej odpowiedzi (wypracowanie) wpływaotrzymuje tylko i wyłącznie punkty za kryteria VII-XI.. 14.WYWIAD Uczeń: I.. Obecność dialogów i opisów.. Rozwiązanie Król, Pijak (Opój), Próżny (Pyszałek), Latarnik, Geograf (Starszy Pan), Bankier (Biznesmen) 6.2.. Zasady oceniania 1 pkt - poprawna odpowiedź.. 6 maja 2021 02:15 Wypracowania.. Realizacja tematu wypowiedzi - 0-2p.Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała na swojej stronie internetowej Informatory o egzaminie maturalnym od roku szkolnego 2022/2023.. 2p.punktów, można łatwiej opracować odpowiednie kryteria niż w przypadku zadań za 20 punktów, jak to jest w przypadku wypracowań z historii i wiedzy o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym egzaminu maturalnego..

Uczeń:Za napisanie wypracowania można otrzymać maksymalnie 20 punktów.

Stosuje zróżnicowane pytania.. Szczegółowo punkty wylicza się według następujących zasad: Treść (maksymalnie 4 punkty)Uzyskanie maksymalnej liczby punktów w kategoriach ABC daje gwarancję zdania matury na 100%, jeśli pozostałe kategorie D-H też będą na 100%.. 0 pkt - odpowiedź niepoprawna lub niepełna albo brak odpowiedzi.. kompetencje literackie i kulturowe (KliK) 0-16 p. kompozycja wypowiedzi (KW) 0-7p.. Szczegóły dostępne na stronie CKE.OK, kryteria egzaminacyjne, ocenianie ksztaltujące, informacja zwrotna, praca z informacją zwrotną, konstruktywny komantarzOcena pod względem kryterium zgodności z poleceniem (elementy treści i formy) jest powią-zana z tematem, pozostałe kryteria (spójność i logika wypowiedzi, zakres środków językowych, poprawność językowa) są identyczne, niezależnie od tematu wybranego przez zdającego.. Przeprowadza wywiad zgodnie z tematem.. Dziś publikujemy zasady oceniania.ügraficznie wyodrębnione akapity.. Z wyjątkiem kryterium 2., które jest odrębne dla wypowiedzi o charakterze twórczym i dla wypowiedziKRYTERIA OCENY WYPRACOWANIA O CHARAKTERZE ARGUMENTACYJNYM (ROZPRAWKA, PRZEMÓWIENIE ITP.) Za napisanie wypracowania można otrzymać maksymalnie 20 punktów.. Kryteria oceny wypowiedzi argumentacyjnej Zasady przyznawania punktów Liczba punktów Oceniając będzie pracę, egzaminatorzy będą przydzielali punkty w każdym z poniższych kryteriów..

OPOWIADANIE) Za napisanie wypracowania można otrzymać maksymalnie 20 punktów.

üdopuszczalne 2-3 usterki w zakresie spójności ORAZ/ALBO logiki wypowiedzi.. (0-2) Zasady oceniania 2 pkt - uczeń uzasadnia swoje stanowisko, podaje dwa argumenty.KRYTERIA OCENY ROZPRAWKI A Sformułowanie stanowiska wobec problemu podanego w poleceniu B Uzasadnienie stanowiska C Poprawność rzeczowa D Zamysł kompozycyjny E Spójność lokalna F Styl tekstu G Poprawność językowa H Poprawność zapisu 6 Stanowisko jest adekwatne do problemu podanego w poleceniu 18 Pełna Uzasadnienie trafne, szerokieKryteria oceny wypracowania (0-35p): wymogi formalne (WF) 0-1p.. W wypracowaniu krótszym niż 250 słów będzie oceniane tylko rozwinięcie tematu, natomiast styl, kompozycja, język i zapis oceniane nie będą (kryteria oceny wypracowania znajdziesz niżej).Kryteria oceny rozprawki Punktacja ( 23 pkt.). Od 30 marca do 1 kwietnia udostępniliśmy arkusze próbnego egzaminu ósmoklasisty, przygotowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną oraz okręgowe komisje egzaminacyjne.. (0-1) Wymaganie ogólne I. üpraca nie spełnia co najmniej 1 wymagania określonego na 1 pkt.. Wymagania szczegółowe Klasy IV-VI 1.. (0-1)Zasady oceniania 1 pkt - odpowiedź poprawna.. Zachowuje właściwą kompozycję wywiadu, trójdzielność wypowiedzi..

W przypadku tzw. wypracowania brane będą pod uwagę cztery kryteria: treść - maks. 4 punkty.

Temat i forma ( 10 pkt.). 0 pkt - odpowiedź niepoprawna lub niepełna albo brak odpowiedzi.. Wypowiedź pisemna jest sprawdzana zgodnie z kryteriami podanymi w Informatorze o egzami-nie maturalnym z języka polskiego od roku szkolnego 2014/2015 ().. üdopuszczalna 1 usterka w zakresie spójności.. Rozprawka interpretacja utworu poetyckiego - matura podstawowa (PP)Ocenianie wypowiedzi pisemnej.. 0-1 Tekst jest w pełni zgodny z tematem (ewentualne dygresje są uzasadnione).. zakres środków językowych - maks. 2 punkty.. Kryteria oceniania rozprawki matura cke.. Wszyscy chętni uczniowie mogli w tych dniach sprawdzić swoje umiejętności.. Realizacja tematu wypowiedzi - 0-2p.. ; interpunkcja 0-2p.). Ma ono wyraźnie wydzielony wstęp, trójakapitowe rozwinięcie i zwięzłe zakończenie, czyli kompozycja i układ treści są wzorcowe (pełne 3 punkty).Wypracowanie musi mieć nie mniej niż 300 wyrazów.. 5 grudnia, 2018 Admin Krótkie formy wypowiedzi.. Zamieszcza tytuł wywiadu, prezentujący bohatera.. Rozwiązanie PP Zadanie 2.. Uczeń rozumie istotę przedstawionego mu problemu.. Każde zdanie (każda myśl pracy) przybliża ucznia do pełnej realizacji tematu wypracowania,Zasady oceniania prac - matura podstawowa.. Słowo wstępu Literatury wykorzystane w przykładach wypracowań szkolnych I.. Każdy z zestawionych fragmentów musi mieć charakter autonomiczny, to znaczy można przeprowadzić jego analizę i interpretację bez konieczności odwołania się .Na koniec sprawdźmy jeszcze czy nasze modelowe wypracowanie spełnia pozostałe kryteria oceny.. Praca świadczy o zrozumieniu tematu.. Warto wiedzieć .KRYTERIA OCENY OPOWIADANIA.. Zgodność z poleceniemCke rozprawka ocenianie.. Przykładowa odpowiedź oceniona na 1 punkt Słowa te oznaczają, że tego co najważniejsze nie da się zobaczyć okiem.. Ocena pod względem kryterium treści jest powiązana z tematem, pozostałe kryteria (kompozycja, bogactwoMatura 2018: Język polski.. 32 616 33 99 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie os.Styl wypracowania nie musi być zgodny z upodobaniami stylistycznymi egzaminatora.Ocenianie jest nieodłączną częścią procesu uczenia się i nauczania, że na obu poziomach wypracowanie maturalne powinno być nie krótsze niż 2 strony (tj.. KRYTERIA OCENY WYPRACOWANIA O CHARAKTERZE TWÓRCZYM (NP.. Rodzaje błędów w pracy literackiej III.Interpretacja porównawcza utworów literackich.. Są to cztery podstawowe kryteria: treść, spójność i logika, zakres środków językowych oraz poprawność środków językowych.. Spis treści.. Łącznie za pracę pisemną uczeń może uzyskać 10 punktów..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt