Zasady etyczne w pracy opiekuna medycznego

Pobierz

Omówione są w niej zasady postępowania lekarza wobec pacjenta, jakość opieki medycznej, poszanowanie praw pacjenta, tajemnicę lekarską, pomoc pacjentowi w stanach terminalnych, transplantację oraz temat .W procesie komunikacji - personel medyczny musi przekazywać Pacjentowi trudne, czasami niepomyślne informacje.. Ergonomia to nauka o dostosowaniu środowiska pracy do człowieka4.2.. Jak już zostało wyjaśnione, etyka zawodowa stanowi zbiór zasad określających wykonywanie czynności zawodowych i podejmowanie odpowiednich wyborów.. Najczęściej spotykane problemy natury etycznej w oddziale Intensywnej Opieki Medycznej (specjalizacja) to: .Mgr Magdalena Baniewicz Opiekun medyczny jako zwód Nowy zawód od 2008r.. Świadczenie opieki osobie chorej i niesamodzi.. 4.5. sary fry poszanowanie autonomii podopieczny jest zaleŻny od opiekuna, przy czym zakres zaleŻnoŚci wynika ze stopnia niesamodzielnoŚci osoby chorej; opiekun powinnien przyznaĆ swojemu podopiecznemu prawo do autonomii i wolnoŚci.Dylematy etyczne w opiece paliatywnej nad pacjentami onkologicznymi.. Zasady etyczne w pracy pielęgniarki są więc bardzo ważne, od nich w największej mierze zależy jak pacjent będzie pielęgnowany.. Pielęgniarka nie wyrządza szkody i działa w najlepszym interesie pacjenta, co jest korzystne.z powodu typowych błędów w przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa i higieny pracy: niewłaściwych ma-nipulacji z wykorzystanym sprzętem, skłonności do maksymalnego zagospodarowania pojemników na zużyty sprzęt medyczny oraz złej organizacji stano-wisk pracy [4]..

zasady etyczne w pracy opiekuna medycznego wg.

Równie ważna jest znajomość zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.. Podczas podejmowania decyzji o środkach stosowanej terapii - Pacjent albo jego rodzina mogą nie zgadzać się z propozycjami personelu medycznego.. Autonomia ta nie obejmuje jednak żądań związanych z .Praca opiekuna osób starszych - zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.. Przyjęte normy etyczne powinny ułatwiać decydowanie o tym, co i w jaki sposób powinno zostać zrobione.Temu poświęcony jest m.in. Kodeks Etyczny Polskiego Towarzystwa Pracowników Socjalnych, jednakże wydaje się, iż w pracy opiekunów osób starszych, opiekunów medycznych przydatne mogą być także wybrane zasady etyczne wypracowane przez zawody medyczne.. obowiĄzkiem opiekuna medycznego jest mÓwienie prawdy, nie moŻna oszukiwaĆ podopiecznego, zatajaĆ przed nim faktÓw.. Medyczna pielęgniarka chirurgiczna szanuje prawo pacjenta do podejmowania decyzji dotyczących jego opieki, niezależnie od tego, czy jest ona bezpieczna, czy nie, i jest to niezależność pacjenta.. Do najważniejszych z nich możemy zaliczyć cztery zasady etyki medycznej.Temu poświęcony jest m.in. Kodeks Etyczny Polskiego Towarzystwa Pracowników Socjalnych, jednakże wydaje się, iż w pracy opiekunów osób starszych, opiekunów medycznych przydatne mogą być także wybrane zasady etyczne wypracowane przez zawody medyczne..

Etyka w pracy opiekuna medycznego; 4.6.

Zasady opieki nad osobą chorą i niesamodzieln.. 4.3.. Zestaw videocastówZasady etyczne w opiece pielęgniarskiej.. Wynika to z jej charakteru oraz obowiązków, które .Kodeks określa ogólne zasady etyczne odnoszące się do praktyki .. eksperymentu medycznego, w którym mają uczestniczyć (art. 14).. Prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji med.. 4.7.. Stan emocjonalnego wypalenia 3.2.. Opiekunowie rodzinni - obciążenia i konsekwencje dla zdrowia psychicznego i fizycznego VIII.. Do najważniejszych z nich możemy zaliczyć cztery zasady etyki medycznej, ponadto w pracy z osobami starszymi wydaje się być przydatny model part-Zasady etyczne w pracy pielęgniarki - przykłady.. Powinności moralne i kodeks .ergonomia, osoba niepełnosprawna, zasady ergonomii WPROWADZENIE I CEL PRACY Niepełnosprawność w obecnych czasach stanowi jeden z pod - stawowych problemów opieki medycznej, ze szczególnym uwzględnieniem jej aspektów finansowych.. Z funkcjonalne - go punktu widzenia osobą niepełnosprawną jest każda osoba wymagająca pomocy osób .Zasady publikacji, recenzji oraz zasady etyczne prac publikowanych w czasopiśmie "Standardy Medyczne Pediatria", zgodnie z Publication Ethics and Malpractice .. Pomocniczy personel medyczny Kwalifikacje zdobywa się w kształceniu szkolnym Warunkiem otrzymania dyplomu zawodowego jest pozytywny wynik egzaminy przeprowadzonego przez zewnętrzną komisję Dyplom potwierdza uzyskane kwalifikacje i uprawnienia do podjęcia pracy w tym zawodzie na terenie Unii Europejskiej Zadania .UWAGI O WYBRANYCH KONTEKSTACH ETYCZNYCH PRACY OPIEKUNÓW OSÓB STARSZYCH ..

Etyka i dylematy etyczne w pracy opiekuna 1.

Zestaw e-podręczników; 4.8.. W obrębie całej medycyny wyróżnia się 4 podstawowe zasady etyczne: Poszanowanie autonomii pacjenta: oznacza to uznanie suwerenności pacjenta onkologicznego w podejmowaniu decyzji dotyczących leczenia oraz opieki.. Empatia, zrozumienie, wyrozumiałość, cierpliwość, świadomość ogromnego poświęcenia - to cechy wymagane od opiekunów osób starszych.. Zespół redakcyjny "Standardów Medycznych Pediatria" W skład zespołu redakcyjnego wchodzą: Etyka jako nauka o moralności 2.. Nie da się ukryć, że stres w pracy w opiece jest wyższy, niż w wielu innych zawodach.3) wymienia metody profilaktyki stosowane w pracy zawodowej 4) uzasadnia udział opiekuna medycznego w promocji zdrowia i profilaktyce 5) współdziała z osobą niesamodzielną i jej rodziną w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki skutków zaniedbań pielęgnacyjnych 9) przestrzega zasad postępowania w przypadkuZasady ergonomii obowiązują we wszystkich zawodach, tylko wymagania są różne: inne potrzeby ma pracownik spędzający 8 godzin przy biurku, przy komputerze, a inne opiekun pracujący w szpitalu.. Problem ten z punktu medycznego jest bardzo ważny bowiem od bezpiecznego wykonywania pracy zależy zdrowie pacjenta oraz danego pracownika.3) wymienia metody profilaktyki stosowane w pracy zawodowej 4) uzasadnia udział opiekuna medycznego w promocji zdrowia i profilaktyce 5) współdziała z osobą niesamodzielną i jej rodziną w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki skutków zaniedbań pielęgnacyjnych 9) przestrzega zasad postępowania w przypadkuPlik Etyka w pracy opiekuna medycznego.doc na koncie użytkownika kaasiuuniaab • folder Etyka • Data dodania: 1 lut 2011Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu Dylematy etyczne w pracy piel ..

"Zespół stresu opiekuna" 3.1.

Wykonywanie czynności opiekuńczych; 4.4.. Pielęgniarka i położna są obowiązane (art. 16): .. sfery etycznej w pracy pielęgniarek i położnych, jest Ustawa z dnia 1 lipca 2011 .Po zapoznaniu się z pojęciem higieną pracy możemy zatrzymać się nad wybranymi problemami dotyczącymi prawidłowego przestrzegania zasad bhp w miejscu pracy.. Obciążenia psychofizyczne opiekuna - przyczyny i następstwa 3.. Udzielanie troskliwej opieki według standardów; Niesienie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach; Informowanie pacjenta o sposobie pielęgnacji; Zachowanie tajemnicy zawodowej o stanie zdrowia pacjenta; Dbanie o możliwość kontaktu pacjenta z rodziną;Bezpieczeństwo i higiena pracy w opiece to nie tylko sfera fizyczna.. w praktyce oznacza to, Że relacja opiekun - podopieczny powinna byĆ objĘta wzajemnym zaufaniem.Etyka w zawodzie opiekuna osób starszych.. W sytuacji, gdy personel medyczny nie jest w stanie prowadzić skutecznej terapii.2.. zasady etyczne w pracy opiekuna medycznego wg.. W większości przypadków miejscemsformułować i zastosować zasady etyczne wchodzące w skład kodeksu zawodowego w pracy opiekuna medycznego, rozwiązać dylematy etyczne pojawiające się w realizacji zadań zawodowych, zastosować techniki twórczego myślenia w rozwiązywaniu trudności pojawiających się w związku z wykonywaną pracą zawodową,Program praktyki zawodowej dla zawodu Opiekun Medyczny (532102) str. 3 CELE OPERACYJNE Uczeń potrafi: wskazać zagrożenia w pracy opiekuna medycznego, określić i zastosować zasady bhp i ochrony przeciwpożarowej obowiązujące w pracy opiekuna medycznego,3) opisuje zasady etyczne właściwe dla zawodu 4) przestrzega zasad etycznego postępowania w stosunku do pacjentów i współpracowników 4) identyfikuje miejsce i rolę zawodu w ramach organizacji systemu opieki zdrowotnej 1) określa specyfikę wykonywanego zawodu 2) rozróżnia instytucje będące potencjalnymiKodeks etyczny lekarza przypomina także o niezwykle ważnym obowiązku dochowania tajemnicy lekarskiej nawet po śmierci pacjenta.. Równie duże znaczenie ma higiena psychiczna, a dbać trzeba zarówno o dobre samopoczucie opiekunki czy opiekuna, jak i podopiecznego czy podopiecznej..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt