Notatka z hospitacji zajęć

Pobierz

Etap pierwszy: Planowanie Obserwacji lekcji dokonuje zwykle jeden z nauczycieli na prośbę innego nauczyciela, który decyduje się doskonalić swój warsztat pracy.. Stronę drugą.. NOTATKA Z HOSPITACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH.. Założenia dydaktyczno - wychowawczo - organizacyjne zajęć: Typ zajęć: Temat zajęć: Cele szczegółowe: Metody pracy: Formy pracy Środki dydaktyczne: Zgodność z podstawą programową Zgodność z planem pracy świetlicy szkolnejz rodzaju i celu obserwacji.. ZAJĘCIA EDUKACYJNE - z mowy i myślenia.. Data obserwacji .. Opis zmian w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych.. Co teraz poprawiłabys w swojej lekcji.OBSERWACJI ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU NR 50 W RYBNIKU .. Imię i nazwisko nauczyciela Temat zajęć Data obserwacji Oddział Cel obserwacji: poziom sprawności i umiejętności dziecka.. rozpoczynają zapisy z rozmowy przedhospitacyjnej, w której dyrektor: zapoznaje się z charakterystyką klasy, do której się udaje.Z OBSERWACJI LEKCJI PROWADZONYCH PREZ OPIEKUNA STAŻU ORAZ INNYCH NAUCZYCIELI PG W OLSZANCE.. GRUPA - IV- czterolatki.. Temat i cele lekcji zostały prawidłowo sformułowane, a ramy organizacyjne zajęć tak zapla-nowane, aby dać uczniom możliwość wykazania się wiadomościami z zakresu edukacji czytel-niczej i medialnej, a także umiejętnościami międzyprzedmiotowymi - korzystania z .ARKUSZ OBSERWACJI DIAGNOZUJĄCEJ Imię i nazwisko nauczyciela: Daniela Krupa Grupa: 5,6 latki Informacje z rozmowy przedobsrwacyjnej: Hospitacja diagnozująca została zaplanowana w rocznym planie przedszkola..

Arkusz hospitacji.

Każdy z nas potrzebuje oceny, aby pomyśleć nad własnym postępowaniem i oddziaływaniem na innych.3) Arkusz obserwacji zajęć rewalidacji, 4) Arkusz podsumowujący dla nauczyciela rewalidacji, 5) Arkusz obserwacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych, 6) Arkusz podsumowujący dla nauczyciela wychowawcy, 7) Arkusz obserwacji zajęć innych niż lekcje, Wprowadzona zarządzeniem dyrektora nr 1/2012/213 z dnia18 września 2012r.Czy założony temat oddawał treśc lekcji.. Dla obu stron hospitacja jest zazwyczaj przykrym obowiązkiem niechęć, lęki, obawy.. Obserwując lekcje prowadzone przez opiekuna stażu i innych nauczycieli PG w Olszance miałam możliwość zapoznania się z różnymi formami prowadzenia zajęć w praktyce takimi jak: nauczanie równym frontem, praca w grupach, dyskusja, czytanie komentarz, indywidualizacja, różnicowanie wymagań.ARKUSZ HOSPITACJI Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Anna Dobrzyńska, Aneta Szalińska Grupa: 3-4-latki Data hospitacji: 25 kwietnia 2013r.. Zespół Szkół Nr 33 w Bydgoszczy.. Podstawa prawna 1.. XI.Czy istnieje obowiązek prowadzenia dokumentów z obserwacji lub hospitacji zajęć, czy wystarczy notatka dyrektora wyłącznie do jego użytku w prowadzonym nadzorze?. IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA - Dorota Gruchała .. Autorefleksja i wnioski do dalszej pracy*: * Nauczyciel wypełnia po zrealizowanej lekcji - omawianie podczas rozmowy podsumowującej (podpis nauczyciela) Opracowanie: Dorota Suchacz ARKUSZ OBSERWACJI LEKCJI - z uwzględnieniem kompetencji kluczowych6..

1.6.I I Sposób prowadzenia zajęć 1.

Strategiczne umiejętności dziecka Adnotacje hospitowanego (x) Adnotacje hospitującego (x)Po obserwacji lekcji obserwator porządkuje swoje notatki i przygotowuje się do przedstawienia informacji zwrotnej osobie, która prowadziła lekcję.. Staranne dokumentowanie nadzoru jest obowiązkiem dyrektora - ani ustawa, ani rozporządzenie nie narzucają sposobu dokumentowania realizacji zadań.ARKUSZ HOSPITACJI DIAGNOZUJĄCEJ.. Obszar hospitacji diagnozującej dotyczy kształtowania sprawności .obserwacja pierwszych 10-15 minut zajęć.. Jednakże w omawianym wypadku nie ma to zastosowania z racji braku omówienia hospitowanej lekcji.. Poznawanie i rozumienie siebie i świata.. Na stronie pierwszej.. Dokumentacja z obserwacji jest wpinana do indywidualnej teczki nauczyciela.. Jeżeli nie, to dlaczego.. Przedszkole Nr 81.. Zgodność lekcji z Programem nauczania Poprawność merytoryczna treści Źródła opracowania tematu: Biblia, KKK, podręcznik metodyczny, inne .. Czy temat zajęć został przedstawiony w sposób jasny i aktywizujący uczniów?. W trakcie obserwacji nauczyciel musi posiadać dokumentację wynikającą z charakteru obserwowanych zajęć (dziennik lekcyjny, dziennik zajęć pozalekcyjnych, plan wynikowy, program nauczania, a dodatkowo w przypadku nauczycieli stażystów i kontraktowych scenariusz lub konspekt lekcji)..

Regulamin hospitacji zajęć dydaktycznych.

Ma na celu ocenę rzeczywistych osiągnięć dzieci i podsumowanie wiadomości zdobytych w czasie zajęć.. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31sierpnia 2015 r. w sprawie .z czynności nauczyciela i czasu wykorzystywanego już przez poszczególnych uczniów.. Obserwacji podlegać więc mogą takie elementy organizacji zajęć jak: czas planowany, czas wykorzystany już wyłącznie na działania związane z celem zajęć, czas zajęty przez uczniów i czas wykorzystany przez poszczególnych uczniów.ARKUSZ OBSERWACJI ZAJĘĆ .. Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.. Zarządzenie JM Rektora Nr 145 z dnia 2 listopada 2015 r. Procedura Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości.. Tworzenie sytuacji doskonalących pamięć, zdolność kojarzenia, umiejętność skupienia uwagi na rzeczach i .Notatki z lekcji to narzędzie edukacyjne składające się wszechstronnego generatora testów, bloga, prezentacji, wykładów, ćwiczeń i gier, panelu statystyk wejść, dziennika on-line ze statystykami wyników.. poz. 2156 oraz z 2016r.. Krótka notatka dotycząca przebiegu katechezy: .Dokumentacja obserwacji (arkusze obserwacji ze scenariuszami obserwowanych zajęć) jest przechowywana przez dyrektora Przedszkola w segregatorze.. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015r.. OKO zakłada dobrowolność.Procedura prowadzenia obserwacji zajęć..

Taka ramowa notatka powninna byc znana przed.

zajeciami, by hospitujacy wiedzial, na co ma zwrocic uwage.. Sposób prowadzenia obserwacji zajęć określa dyrektor przedszkola.. Czy wykorzystane metody pozwoliły zrealizować cele lekcji.. Karta obserwacji lekcji.. Jeżeli z czegos zrezygnowałaś, to dlaczego.. ZARZĄDZENIE NR 79.. Ocena lekcji (stopień zrealizowania celów, mocne i słabe strony lekcji)*: 13.. Nauczyciel prowadzący lekcję ustala z nauczycielem obserwatorem, co będzie obserwowane, czyli wyznacza obszar obserwacji oraz konkretne i szczegółowe wskazówki do obserwacji.NOTATKA Z HOSPITACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH.. TREŚCI Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ-I.. Jeśli dyrektor podczas hospitacji stwierdził braki, błędy czy słabe strony, omówienie lekcji posłuży ich wyeliminowaniu i poprawie dzięki pomocy dyrektora.12.. arkusz hospitacji.Układ arkusza, formatu A3, jest zgodny z procedurą przebiegu większości hospitacji lekcji przedmiotowych.. Karta obserwacji lekcji.. Czy zrealizowałas wszystkie ogniwa lekcji.. Tematyka hospitacji: "Mali Odkrywcy" - wzbogacanie wiedzy dzieci na temat wody (tego co po niej pływa/topi się, co się w rozpuszcza, co się nie rozpuszcza) poprzez samodzielne działania i .wnioskow pohospitacyjnych.. Sprobuj zrobic notatke w postaci odpowiedzi na ponizsze pytania (lub czesc z. nich): Czy nauczyciel wypowiada się w sposób komunikatywny, czy precyzyjnie.Wyniki z obserwacji zajęć W roku szkolnym 2014/15 przeprowadzono 10 hospitacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych.. Wszystkie obserwacje były obserwacjami zapowiedzianymi - miały na celu wspieranie nauczyciela w konstruowaniu jednostki dydaktycznej lub w celu sformułowania oceny pracy (charakter kontrolno-oceniający).Arkusz hospitacji zajęć.. Samodzielnie lub we współpracy z radą pedagogiczną może wypracować odpowiednią procedurę dostosowaną do potrzeb swojego przedszkola, określającą ogólne zasady prowadzenia obserwacji oraz ich szczegółową organizację.. Blogi prowadzone na notatkizlekcji.pl tworzone są przez nauczycieli oraz lektorów i zawierają treści zgodne z programami nauczania na różnych poziomach i szczeblach edukacji.ARKUSZ OBSERWACJI LEKCJI RELIGII Katecheta .. Czy zrealizowałaś cele lekcji.. Nauczyciel ma prawo wglądu w dokumentację dotyczącą przeprowadzonych obserwacji jego zajęć.. Zastanawia się, które z faktów świadczą o mocnych stronach w wybranym obszarze obserwacji, a co warto byłoby zmienić.Koleżeńska obserwacja lekcji przebiega według trzech etapów.. Regulamin hospitacji zajęć dydaktycznych.Procedury hospitacyjne: hospitacji diagnozującej podlegają chętni lub wyznaczeni przez dyrektora szkoły nauczyciele i wybrani przez nich uczniowie (klasy); termin, tematykę i narzędzia do procedur hospitacyjnych planuje i opracowuje nauczyciel; hospitacja przebiega w następujących etapach: planowanie, opracowanie narzędzi, rozmowa przedhospitacyjna, hospitacja, rozmowa pohospitacyjna;Mimo, że hospitacja (z greckiego: hospitari) oznacza przychodzić w gościnę, ani hospitant ani hospitujący tak tego nie postrzegają.. nanoszone są informacje, które raczej komentarza nie wymagają.. Może zdarzyć się również, że lekcję obserwuje kilka osób..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt